|   тел. 536-04-03   |

 

УКРАЇНА

Київська міська державна адміністрація

Комунальна організація

«КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом 

від 09.06.2015 року № 277

 

 

Антикорупційна програма

Комунальної організації «Київмедспецтранс»

 

Антикорупційною програмою комунальної організації «Київмедспецтранс» (далі – Організація) є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Організації.

Програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та інших нормативних актів у сфері антикорупційного законодавства України. 

Антикорупційна програма поширюється на всіх посадових осіб та працівників Організації, в тому числі на осіб, що проходять в Організації навчальну (виробничу) практику або працюють за цивільно-правовим договором.

 

1. Терміни, які вживаються в антикорупційній програмі

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 

2. Антикорупційна стратегія (вичерпний перелік) та опис 

антикорупційних заходів, стандартів, процедур 

та порядок їх виконання (застосування).

З метою неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України Організація в процесі своєї діяльності реалізує Антикорупційну стратегію.

2.1. Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці антикорупційні заходи та контролює їх реалізацію. Забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків, які існують в Організації та вживає заходи щодо їх усунення. Застосовує превентивні антикорупційні механізми, вживає заходи щодо припинення корупційних правопорушень, розробляє відповідні плани, положення, накази та інструкції, що регламентують діяльність із запобігання і протидії корупції. Проводить антикорупційну експертизу нормативно-правових, організаційних, розпорядчих актів, які видаються в Організації. Забезпечує діяльність Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Здійснює внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Організації. Надає роз’яснення щодо процедури заповнення декларацій посадовими особами та здійснює контроль за своєчасністю їх здачі. Сприяє організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції. При необхідності проводить службові розслідування за виявленими ознаками корупції та корупційних правопорушень. Організовує взаємодію зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Розробляє норми етичної поведінки працівників Організації та створює в колективі атмосферу нетерпимості до можливих проявів корупції, сприяння викриття підготовки та вчинення корупційних правопорушень. Розробляє заходи щодо захисту особи, яка повідомила про факти підбурювання її до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення іншими працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

2.2. Для реалізації антикорупційної стратегії Організація впроваджує такі антикорупційні заходи:

2.2.1. Доводить до відома посадових осіб та всіх працівників інформацію про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України. 

2.3. Здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та їх вирішення, у разі виникнення.

2.4. Періодично проводить для працівників Організації семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми Організації та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

2.5. Повідомляє, під розписку, працівників Організації про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми.

2.6. Призначає особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми Організації (надалі – Уповноважений).

2.7. В Організації запроваджується проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків, що мають місце або можуть виникнути в процесі діяльності Організації. Задля цього, за рішенням керівника Організації, можуть залучатися незалежні спеціалісти, при необхідності може проводитись аудит.

У разі необхідності, керівник Організації може прийняти рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків.

2.8. Працівникам Організації забороняється використовувати свої посадові повноваження або своє посадове становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти Організації в приватних інтересах.

2.9. Працівникам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Проте, працівники підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених абзацом 1 цього пункту, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунку, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Рішення, прийняте посадовою особою Організації, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

2.10. Посадові особи та всі інші працівники Організації у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

- відмовитися від пропозиції;

- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Організації і Уповноваженого за реалізацію Антикорупційної програми.

2.11. Якщо посадова особа Організації виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, Уповноваженого або керівника Організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником, керівником Організації або його заступником та Уповноваженим.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником Організації  акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та Уповноважений та представник Київської міської ради або Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.12. Керівництво Організації доводить до відома працівників інформацію щодо обмеження роботи по сумісництву та суміщенню посадовими особами посад, які передбачають здійснення тих же видів діяльності, що передбачаються в посадовій інструкції за основним місцем роботи. 

Положення даного пункту не стосуються осіб, які здійснюють діяльність по сумісництву або суміщенню посад в Організації.

2.13. Посадові особи та всі інші працівники Організації зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з безпосереднім керівником – керівника Організації та Уповноваженого.

Також працівники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

2.14. Посадові особи підприємства, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє підлеглого.

2.15. Посадові особи підприємства, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, яким стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

2.16. У разі сумнівів працівника щодо наявності в нього конфлікту інтересів він має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

У разі якщо працівник не отримав підтвердження про відсутність у нього конфлікту інтересів, він діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.

Якщо працівник отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких він звертався за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

2.17. Працівники Організації, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, , або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є посадовим особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з Організацією, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, Уповноваженому або керівнику Організації.

Примітка: вищевказані антикорупційні заходи проводяться в порядку та терміни визначені окремими наказами (розпорядженнями, вказівками) керівника Організації. Цей перелік  може змінюватись та доповнюватись додатковими заходами на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків, які існують або потенційно можуть виникнути в діяльності Організації.

3. Норми професійної етики працівників Організації

3.1. Працівники Організації під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими, з представниками інших юридичних осіб та з громадянами.

3.2. Посадові особи та працівники Організації зобов’язані при виконанні своїх функціональних повноважень:

- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать Закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи Організації самостійно оцінюють правомірність прийнятих керівництвом рішень чи наданих доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень або доручень.  

- у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним Законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника Організації та Уповноважену особу.

 

4. Права і обов’язки працівників підприємства у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності підприємства

4.1. Посадові особи, працівники Організації та інші особи, які виконують роботу та перебувають з підприємством у цивільно-правових відносинах мають право:

- вимагати від керівництва Організації обговорювати положення Антикорупційної програми;

- вимагати від керівників Організації неухильного дотримання положень Антикорупційної програми;

- звертатись до керівників Організації чи Уповноваженого із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми;

- вимагати від керівництва Організації справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав;

- обирати будь-яких незалежних спеціалістів юридичного напрямку для проведення оцінки корупційних ризиків;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників Організації якщо вони суперечать Закону, незважаючи на приватні інтереси;

- застосовувати (ініціювати застосування) до підпорядкованих (підлеглих) працівників Організації заходи дисциплінарного та іншого стягнення, у випадках, передбачених Законами України та Антикорупційною програмою, а також звільняти (ініціювати звільнення) із займаних посад;

- самостійно обирати лекторів для проведення семінарів, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства;

- здійснювати заходи із врегулювання, в тому числі зовнішнього, конфлікту інтересів;

- звертатись до Уповноваженого або правоохоронних органів із заявами про вчинення посадовими особами Організації корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

4.2. Посадові особи та працівники Організації, інші особи, які виконують роботу в Організації на підставі цивільно-правових договорів зобов’язані:

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Організації;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Організації;

- невідкладно інформувати керівника Організації, Уповноваженого про:

• всі випадки підбурювання до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Організації;

• випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Організації;

• виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

- за 2 тижні проінформувати письмово керівника Організації, Уповноваженого про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих посадових обов’язків, що і за основним місцем роботи;

- доводити до відома підпорядкованих йому посадових осіб (працівників) та всіх прирівняних до них осіб інформацію про обмеження:

• щодо використання службового (посадового) становища;

• запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними;

• роботи по сумісництву та суміщенню посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;

- здійснювати заходи щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та їх вирішення, у разі їх виникнення;

- за рішенням керівника Організації чи з власної ініціативи проводити для підпорядкованих йому працівників семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми Організації та антикорупційного законодавства;

- під розписку ознайомити працівників Організації про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми;

- вживати всіх необхідних та невідкладних заходів для захисту особи, яка повідомила інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

5. Права і обов’язки особи Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників

5.1.Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має право: 

- вимагати від керівництва Організації обговорення положення Антикорупційної програми;

- вимагати від посадових осіб (працівників) Організації дотримання положень Антикорупційної програми, припинення діянь з ознаками корупційних, припинення вчинення корупційних правопорушень;

- вимагати від керівника Організації справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників Організації, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;

- звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень антикорупційного законодавства України;

- вимагати та отримувати від усіх посадових осіб та працівників Організації письмові пояснення щодо виконання антикорупційного законодавства України;

- ознайомлюватись та отримувати будь-які документальні матеріали, які стосуються діяльності Організації;

- проводити контроль щодо своєчасності подання декларацій посадовими особами Організації;

- ініціювати та брати безпосередню участь в проведені службових розслідувань за ознаками корупції та можливого вчинення корупційних  правопорушень в Організації;

- звертатись до директора та за його вказівкою до правоохоронних органів з заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав.

5.2. Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції зобов’язаний:

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Організації;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Організації;

- постійно здійснювати моніторинг дотримання антикорупційного законодавства в Організації;

- невідкладно інформувати керівника організації про випадки підбурювання до вчинення або вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками;

- інформувати керівника Організації про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

- надавати роз’яснення з будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми за зверненнями посадових осіб (працівників) Організації;

- щорічно звітувати перед керівництвом Організації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в Організації та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції;

- дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про факти підбурювання до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;

- письмово повідомляти про факт неподання посадовими особами Організації декларації керівнику організації та за його рішенням - спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

- інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні Антикорупційної програми.

6. Порядок регулярного звітування Уповноваженого 

перед керівництвом Організації

6.1. Періодом, за який Уповноважений з питань запобігання корупції повинен відзвітувати перед засновником, представником засновника підприємства є 1 рік.

Уповноважений зобов’язаний до 20 січня, наступного за звітним роком, надати керівнику Організації в письмовому вигляді за своїм підписом звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в Організації та, у разі наявності, повідомити про викриті факти корупції.

7. Порядок здійснення належного нагляду, контролю 

та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми 

у діяльності Організації, а також оцінки 

результатів здійснення передбачених нею заходів

7.1.Уповноважений, задля належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми у діяльності Організації, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів може вимагати надання посадовими особами усних та письмових пояснень з питань дотримання ними антикорупційної програми, отримувати будь-які документи, які мають значення для встановлення факту наявності (відсутності) в діях посадових осіб (працівників) ознак корупційного правопорушення.

7.2. Оцінку результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми надає керівник Організації.

8. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

8.1. Будь-які дані, які дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурювання до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, відносяться до конфіденційної інформації, відповідно до Положення про конфіденційну інформацію, та охороняється згідно з чинним законодавством.

Інформація про особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурювання до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

За розголошення конфіденційної інформації, винна особа несе відповідальність згідно чинного законодавства.

9. Процедура захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

9.1.Будь-яка інформації щодо працівника, який повідомив інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення не може бути розголошена, крім випадків встановлених законодавством.

9.2. У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, керівник, за заявою такої особи, повинен вжити всіх невідкладних заходів задля уникнення настання негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.

9.3. Керівник Організації та Уповноважений самостійно визначають заходи, які на їхню думку є достатніми для захисту працівників, що повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника із запропонованими заходами. 

9.4. Працівник Організації або член його сім’ї не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

10. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів

10.1. Повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми може бути здійснене працівником Організації без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Антикорупційної програми та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми підлягає:

- розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної посадової особи Організації, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

- перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник Організації може продовжити термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

10.2. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Антикорупційної програми Уповноважений та керівник організації вживають заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10.3. Посадові особи організації у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Організації зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення Уповноваженого. 

10.4. Працівники Організації зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, Уповноваженого, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з керівником Організації – спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10.5. Працівники Організації зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

10.6. Керівник Організації протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

10.7. Посадова особа Організації, до повноважень якої належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників, якій стало відомо про конфлікт інтересів підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

10.8. У разі існування в особи сумніві щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

10.9. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів в Організації здійснюється шляхом:

- усунення посадової особи (працівника) від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження у доступі працівника до певної інформації;

- перегляду обсягу посадових повноважень посадової особи Організації;

- переведення посадової особи (працівника) на іншу посаду;

- звільнення посадової особи (працівника) Організації.

10.11. Працівники Організації, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є посадовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з Організацією, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику Організації чи Уповноваженому.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

11. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників Організації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур

Будь-який працівник Організації має право звернутися до Уповноваженого з метою отримання письмової або усної консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

11.1. З метою отримання усної консультації працівник звертається до Уповноваженого за 2 робочих дні (до запланованої дати зустрічі) задля погодження часу та місця зустрічі.

11.2. З метою отримання письмової консультації працівник звертається до Уповноваженого з письмовим запитом про надання консультації з питань  застосування антикорупційних стандартів та процедур, а Уповноважений зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати відповідь, у разі необхідності додаткового часу для надання письмової консультації у зв’язку зі складністю питання даний строк може бути продовжний, але не більше ніж на 5 робочих днів.

12. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції

12.1. Щорічно, за рішенням керівника Організації, для працівників Організації, на яких розповсюджуються положення цієї Антикорупційної програми проводяться семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми Організації та антикорупційного законодавства, задля підвищення їх кваліфікації у сфері запобігання і протидії корупції.

Про дату проведення семінару працівники повідомляються особисто не менше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати заходу.

12.2. Керівник Організації зобов’язаний організувати семінар, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції, у разі письмового звернення про це не менше 50% від загальної кількості працівників Організації.

13. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

13.1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону «Про запобігання корупції», притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

13.2. Керівник Організації за власною ініціативою, клопотанням Уповноваженого чи безпосереднього керівника особи має право притягнути працівників, які порушують положення Антикорупційної програми, до дисциплінарної відповідальності.

13.3. Посадова особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, та була притягнута судом до адміністративної або кримінальної відповідальності, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

13.4. До посадових осіб (працівників) Організації, які порушують положення Антикорупційної програми, можуть застосовуватись наступні заходи стягнення:

- попередження;

- догана;

- звільнення.

13.5. Порядок притягнення особи до дисциплінарної відповідальності регулюється Кодексом законів про працю, Колективним договором, Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою Організації та посадовою інструкцією такого працівника.

14. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

проведення внутрішніх розслідувань

У разі виявлення працівником факту корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він зобов’язаний негайно повідомити про це керівника Організації та у разі наявності в діях іншого працівника ознак кримінального чи адміністративного правопорушення повідомити про це спеціально уповноважені державні органи.

14.1. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Антикорупційної програми, за поданням Уповноваженого та на підставі наказу керівника Організації проводиться службове розслідування в порядку, визначеному окремими нормативно-правовими актами.

14.2. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням її функціональних (посадових) обов’язків встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено Законом.

14.3.Посадова особа Організації, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному Законом.

14.4. Посадова особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання функціональних обов’язків за рішенням керівника Організації до закінчення розгляду справи судом.

14.5. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

15. Порядок внесення змін до антикорупційної програми

Зміни до Антикорупційної програми Організації вносяться за рішенням керівника Організації за умови попереднього обговорення проекту змін з працівниками Організації. 

 

 

Керівник служби

конкурсних торгів та юриспруденції                                    І.Бахуринський

 

14 вересня 2015 року на веб-сайті Еспресо ТV опубліковано інформацію з брифінгу заступника голови Київської міської державної адміністрації М.М. Радуцького під заголовком «У Кличка за підозрою у корупції звільнили кількох головних лікарів столичних медзакладів» (http://espreso.tv/news/2015/09/14/u_klychka_za_pidozroyu_u_korupciyi_zvilnyly_kilkokh_golovnykh_likariv_stolychnykh_medzakladiv). В зазначеній інформації вказується, що «Зокрема, фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА виявили: у комунальній організації «Київмедспецтранс» фінансових порушень на суму 52 847 000,00 грн. з втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 2 253 000,00 грн.».

Дійсно, фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Цвіровим О.В., Федчун О.В., Веселовською Н.А., Шевель О.О. з 22.01.2015 року по 06.03.2015 року проводився плановий аудит діяльності комунальної організації «Київмедспецтранс» за період 2013 – 2015 років. Результати вказаного планового аудиту викладено в Аудиторському звіті № 070-5-07/12 від 31.03.2015 року, який підписано усіма вищевказаними фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту та керівником комунальної організації «Київмедспецтранс» Безносюком В.Д. Крім того, витяг з цього Аудиторського звіту оприлюднено на веб-сайті Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту (http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/index.nsf/b3ee4ef4a4e9ca24c2257c210037e49a/ae19f98f5c4baeffc2257ddd004a8716/$FILE/ %D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%812.pdf).

При цьому, в зазначеному Аудиторському звіті не було вказано, що комунальною організацією «Київмедспецтранс» було допущено фінансові втрати у розмірі, оприлюдненому під час брифінгу заступника голови Київської міської державної адміністрації М.М. Радуцького та опублікованому на веб-сайті Еспресо ТV.

            Крім того, в зазначеному Аудиторському звіті, оприлюдненому на веб-сайті Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, відображено, що за 2014 та 2015 роки Організацією не допущено будь-яких порушень, які призвели до фінансових втрат. Жодне з порушень, котрі виявлені в ході планового аудиту, не були такими, які б слугували підставою для притягнення до юридичної, в тому числі матеріальної, відповідальності посадових осіб Організації.

            Таким чином, за час діяльності комунальної організації «Київмедспецтранс» впродовж 2014 - 2015 років не було жодного фінансового порушення та не прийнято будь-якого неефективного управлінського рішення, які б стали причиною фінансових втрат. Усі кошти бюджету міста Києва, які спрямовуються на фінансування діяльності комунальної організації «Київмедспецтранс» використовуються з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства і витрачаються виключно за їх цільовим призначенням. 

 

 

Керівник служби конкурсних торгів та юриспруденції  І.Бахуринський 

Шановний відвідувач,

Інформуємо Вас, що ознайомившись з інформацією котра розміщена на сайті громадської організації «Свідомі», я як голова комітету з конкурсних торгів «Київмедспецтранс», обурений практикуванням подвійних стандартів  в зазначеному сайті Олега Петровця. Таке моє бачення аргументоване тим, що при нашій зустрічі  з ним 27.04.2015 року йому були надані цінові показники у відповідності до котрих завозилось паливо від ТОВ «Ю.С.А» щодо забезпечення цілодобової безперебійної роботи Київської швидкої. Доказом вищезазначеного слугують нижченаведені чинники. Закупівлю було проведено за такими цінами:

Бензин А-92                             – 20,60 грн./л

Бензин А-95                             – 20,86 грн./л

Дизельне паливо марки F         – 20,33 грн./л

Згідно довідки  уповноваженого державного органу ДП «Держзовнішінформ» від 24.03.2015року рівень цін на ринку м.Києва складав:       

Бензин А-92                                – 18,62-20,60 грн./л

Бензин А-95                                – 19,03-20,86грн./л

Дизельне паливо марки F            – 18,82-20,33грн./л

 

Голова комітету з конкурсних торгів «Київмедспецтранс»

І.І.Новохацький

slot gacor
slot demo
demo slot